Opłaty za odpisy z akt sądowych w sprawach karnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.47.392

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 czerwca 1929 r.
o opłatach za odpisy z akt sądowych w sprawach karnych.

Na podstawie art. 215 § 2 kodeksu postępowania karnego z dnia 19 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 313) zarządzam co następuje:
Za sporządzenie uwierzytelnionego odpisu z akt sądowych na żądanie osób obowiązanych do wniesienia opłaty w myśl art. 215 k. p. k. pobiera się: za stronicę odpisu 60 gr., 1 zł. zaś, jeżeli idzie o odpisy tabel lub odpisy z akt w języku innym, niż sądowy lub używany w sądzie na mocy ustaw szczególnych.

Każde 25 wierszy liczy się za stronę; rozpoczęta strona liczy się za całą.

Opłatę uiszcza się w gotówce bądź w znaczkach sądowych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1929 r.