Opłaty za nadzór nad związkami rewizyjnemi spółdzielni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.85.768

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 10 września 1934 r.
o opłatach za nadzór nad związkami rewizyjnemi spółdzielni.

Na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 55, poz. 495) zarządzam co następuje:
Stopę opłaty za nadzór nad związkami rewizyjnemi spółdzielni na roczny okres budżetowy ustala się w wysokości 2% sumy rocznych wpływów, osiągniętych przez związki ze składek spółdzielni, składek i dotacyj central gospodarczych oraz zwrotów kosztów lustracyj i innych, z wyłączeniem wpływów za wydawnictwa.

Za podstawę obliczenia opłaty przyjmuje się sumę wpływów, wykazaną w zamknięciu rachunkowem związku za rok, poprzedzający okres budżetowy.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 1934 r.