Opłaty w sprawach dowodów osobistych i tymczasowych zaświadczeń tożsamości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.51.338

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 1956 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO i FINANSÓW
z dnia 22 grudnia 1952 r.
o opłatach w sprawach dowodów osobistych i tymczasowych zaświadczeń tożsamości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 dekretu z dnia 21 października 1951 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 55, poz. 382) zarządza się, co następuje:
Opłaty za wydawane dowody osobiste i tymczasowe zaświadczenia tożsamości wynoszą:
1)
za dowód osobisty - 8 zł,
2)
za tymczasowe zaświadczenie tożsamości wydane osobom w wieku od ukończonego 18 roku życia - 8 zł,
3)
za tymczasowe zaświadczenie tożsamości wydane osobom w wieku od 16 do 18 roku życia - 3 zł.
Oprócz opłat, o których mowa w § 1, pobiera się opłaty:
1)
za dowód osobisty lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości wydane w miejsce uszkodzonego - 25 zł,
2)
za dowód osobisty lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości wydane w miejsce zagubionego - 50 zł.
Podania, pisma, załączniki i świadectwa, związane z uzyskaniem przez zainteresowanego dowodu osobistego lub tymczasowego zaświadczenia tożsamości, wolne są od opłat.
Opłaty określone w §§ 1 i 2 pobiera się znaczkami skarbowymi w sposób przewidziany dla opłaty skarbowej.
1.
Od opłat określonych w §§ 1 i 2 mogą być zwolnione osoby:
1)
których źródłem utrzymania jest:
a)
zaopatrzenie emerytalne,
b)
zaopatrzenie pobierane na podstawie dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojskowych i ich rodzin (Dz. U. Nr 37, poz. 159),
2)
pobierające zasiłki na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla osób pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego (Dz. U. z 1950 r. Nr 43, poz. 395 z późniejszymi zmianami),
3)
pobierające zasiłki na podstawie dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski (Dz. U. z 1953 r. Nr 28, poz. 112),
4)
ze względu na ich warunki materialno-bytowe.
2.
Zwolnienie od opłat w wypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 4 następuje na podstawie zaświadczenia prezydium właściwej rady narodowej, a w wypadkach określonych w pkt 2 i 3 na podstawie dowodu stwierdzającego pobieranie zasiłku. O zwolnieniu decyduje właściwa komenda Milicji Obywatelskiej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 lutego 1956 r. (Dz.U.56.7.35) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 marca 1956 r.
2 § 6 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 lutego 1956 r. (Dz.U.56.7.35) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 marca 1956 r.