§ 7. - Opłaty drogowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.8.60

Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 2002 r.
§  7. 
1. 
W przypadku odstąpienia od dokonania przejazdu przed terminem określonym w zezwoleniu, opłata podlega zwrotowi.
2. 
Przepis ust. 1 nie dotyczy opłaty, o której mowa w § 3.
3. 
Zwrotu opłaty dokonują organy, o których mowa w § 6.