§ 6. - Opłaty drogowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.8.60

Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 2002 r.
§  6. 
Opłatę ustala i pobiera:
1)
starosta - za przejazdy pojazdu nienormatywnego na podstawie wydanego zezwolenia na czas nieokreślony i czas określony,
2)
Generalny Dyrektor Dróg Publicznych lub upoważniona przez niego państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna - za jednokrotny przejazd w wyznaczonym czasie po ustalonej trasie pojazdu nienormatywnego,
3)
dyrektor urzędu celnego - za jednokrotny przejazd w wyznaczonym czasie po ustalonej trasie pojazdu nienormatywnego przekraczającego granicę państwa przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.