§ 3. - Opłaty drogowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.8.60

Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 2002 r.
§  3. 
1. 
Opłatę za jednokrotny przejazd w wyznaczonym czasie po ustalonej trasie pojazdu nienormatywnego przekraczającego granicę państwa przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się za każde przekroczenie:
1)
dopuszczalnej długości pojazdu nie więcej niż o 2 m - 150 zł,
2)
dopuszczalnej szerokości pojazdu nieprzekraczającej 3 m - 150 zł,
3)
dopuszczalnych wielkości nacisków osi pojedynczych lub składowych do 15% - 450 zł.
2. 
Opłata, o której mowa w ust. 1, jest pobierana przed wydaniem zezwolenia.