§ 2. - Opłaty drogowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.8.60

Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 2002 r.
§  2. 
1. 
Opłatę za jednokrotny przejazd w wyznaczonym czasie po ustalonej trasie pojazdu nienormatywnego ustala się, z zastrzeżeniem § 3, w wysokości równej iloczynowi liczby kilometrów przebiegu pojazdu nienormatywnego i wyrażonej w złotych wysokości opłaty za 1 km tego przebiegu.
2. 
Wysokość opłaty za 1 km przebiegu pojazdu nienormatywnego jest ustalana odpowiednio:
Lp.WyszczególnienieWysokość opłaty w zł za 1 km
123
1Za przekroczenie dopuszczalnej długości pojazdu lub pojazdu z ładunkiem, za każdy rozpoczęty 1 m ponad dopuszczalną długość0,15
2Za przekroczenie wysokości pojazdu lub pojazdu z ładunkiem:
a) od wartości dopuszczalnej do 4,50 m włącznie0,15
b) dodatkowo za każde rozpoczęte 10 cm ponad 4,50 m0,20
3Za przekroczenie szerokości pojazdu lub pojazdu z ładunkiem:
a) od wartości dopuszczalnej do 3,20 m szerokości pojazdu

włącznie

0,20
b) ponad 3,20 do 4,50 m szerokości pojazdu włącznie0,45
c) dodatkowo za każde rozpoczęte 0,50 m ponad 4,50 m0,40
4Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, gdzie jest dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 80 kN:
1) dla osi pojedynczej:
a) ponad 80 kN do 84 kN0,40
b) ponad 84 kN do 92 kN1,10
c) ponad 92 kN do 100 kN2,60
d) ponad 100 kN do 112 kN5,50
e) za każde rozpoczęte 8 kN ponad 112 kN, dodatkowo4,00
2) dla osi składowej osi wielokrotnej przy rozstawie osi

do 1,20 m:

a) ponad 57,5 kN do 60,5 kN0,10
b) ponad 60,5 kN do 66 kN0,50
c) ponad 66 kN do 72 kN1,30
d) ponad 72 kN do 80,5 kN2,40
e) za każde rozpoczęte 6 kN ponad 80,5 kN, dodatkowo1,20
3) dla osi składowej osi wielokrotnej przy rozstawie

osi powyżej 1,20 m do 1,30 m:

a) ponad 65 kN do 68 kN0,20
b) ponad 68 kN do 74,5 kN1,00
c) ponad 74,5 kN do 81 kN2,10
d) ponad 81 kN do 91 kN3,70
e) za każde rozpoczęte 6,5 kN ponad 91 kN, dodatkowo3,90
4) dla osi składowej osi wielokrotnej przy rozstawie osi

powyżej 1,30 m do 2,00 m:

a) ponad 72,5 kN do 76 kN0,30
b) ponad 76 kN do 83,5 kN1,40
c) ponad 83,5 kN do 90,5 kN2,90
d) ponad 90,5 kN do 101,5 kN4,70
e) za każde rozpoczęte 7 kN ponad 101,5 kN, dodatkowo4,90
5Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach, gdzie jest dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 100 kN:
1) dla osi pojedynczej:
a) ponad 100 kN do 105 kN0,60
b) ponad 105 kN do 115 kN1,30
c) ponad 115 kN do 125 kN2,40
d) ponad 125 kN do 140 kN4,20
e) za każde rozpoczęte 10 kN ponad 140 kN, dodatkowo2,00
2) dla osi składowej osi wielokrotnej przy rozstawie osi

do 1,10 m:

a) ponad 57,5 kN do 60,5 kN0,20
b) ponad 60,5 kN do 66 kN0,60
c) ponad 66 kN do 72 kN1,30
d) ponad 72 kN do 80,5 kN2,30
e) za każde rozpoczęte 6 kN ponad 80,5 kN, dodatkowo3,00
3) dla osi składowej osi wielokrotnej przy rozstawie osi

powyżej 1,10 m do 1,20 m:

a) ponad 65 kN do 68 kN0,10
b) ponad 68 kN do 74,5 kN0,50
c) ponad 74,5 kN do 81 kN1,30
d) ponad 81 kN do 91 kN2,70
e) za każde rozpoczęte 6,5 kN ponad 91 kN, dodatkowo3,20
4) dla osi składowej osi wielokrotnej przy rozstawie osi

powyżej 1,20 m do 1,30 m:

a) ponad 72,5 kN do 76 kN0,10
b) ponad 76 kN do 83,5 kN0,90
c) ponad 83,5 kN do 90,5 kN2,20
d) ponad 90,5 kN do 101,5 kN4,10
e) za każde rozpoczęte 7 kN ponad 101,5 kN, dodatkowo4,20
5) dla osi składowej osi wielokrotnej przy rozstawie osi

powyżej 1,30 m:

a) ponad 80 kN do 84 kN0,60
b) ponad 84 kN do 92 kN1,70
c) ponad 92 kN do 100 kN3,50
d) ponad 100 kN do 112 kN6,30
e) za każde rozpoczęte 8 kN ponad 112 kN, dodatkowo5,60
6Za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
1) pojedynczego:
a) do 5 t włącznie0,50
b) ponad 5 t do 10 t włącznie1,20
c) ponad 10 t do 20 t włącznie2,40
d) za każde rozpoczęte 5 t ponad 20 t, dodatkowo1,80
2) członowego lub zespołu pojazdów składającego się z pojazdu

silnikowego i przyczepy:

a) do 10 t włącznie0,50
b) ponad 10 t do 24 t włącznie1,20
c) ponad 24 t do 40 t włącznie2,40
d) za każde rozpoczęte 10 t ponad 40 t, dodatkowo3,60
3. 
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wielkości więcej niż jednego parametru, opłatę ustala się za każde przekroczenie oddzielnie.
4. 
Jeżeli przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi występują na kilku osiach pojedynczych lub składowych osi wielokrotnej pojazdu, opłatę ustala się od każdego przekroczenia oddzielnie.