Art. 14. - Opłaty abonamentowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1689 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2022 r.
Art.  14. 
1. 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w terminie do dnia 30 czerwca 2005 r.:
1)
ogłosi stawki kwotowe opłat abonamentowych albo
2)
w drodze rozporządzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 5, określi wysokość opłat abonamentowych

- na okres od dnia 1 października 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

2. 
W przypadku uiszczenia opłaty abonamentowej z góry za rok 2005 lub za wybrane miesiące obejmujące okres od dnia 1 października 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.:
1)
jeżeli wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, będzie niższa od wysokości opłaty określonej na rok 2005 w dotychczasowych przepisach, różnica nie podlega zwrotowi;
2)
jeżeli wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, będzie wyższa od wysokości opłaty określonej na rok 2005 w dotychczasowych przepisach, różnica nie podlega uzupełnieniu.
3. 
Na 2006 r. czynności, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 5, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokona do dnia 30 czerwca 2005 r.