Art. 2. - Opłata skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1975 r.
Art.  2.
1.
Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, spadkach nieobjętych oraz na nie będących podmiotami gospodarki uspołecznionej osobach prawnych, stowarzyszeniach i spółkach, jeżeli składają one podania lub załączniki do podań, uzyskują świadectwa lub zezwolenia, dokonują czynności cywilno-prawnych lub jeżeli w ich interesie dokonywane są czynności urzędowe. Jeżeli czynności cywilno-prawne są dokonywane wspólnie przez kilka podmiotów lub czynności urzędowe są dokonywane na rzecz kilku podmiotów, obowiązek uiszczenia opłaty ciąży na nich solidarnie.
2.
Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej ciąży również:
1)
na jednostkach budżetowych, na podmiotach gospodarki uspołecznionej oraz na organizacjach politycznych, społecznych i zawodowych - od zezwoleń oraz od weksli i protestów weksli, od przekazów, poręczeń, ustanowienia hipoteki i od dokumentów przewozowych, a ponadto -
2)
na podmiotach gospodarki uspołecznionej oraz na organizacjach politycznych, społecznych i zawodowych - od czynności urzędowych - w zakresie spraw adresowych.
3.
Obowiązek uiszczenia opłaty ciąży wyłącznie na podmiotach wymienionych w ust. 1, jeżeli kontrahentami czynności cywilno-prawnych są podmioty wymienione w ust. 1 i 2. Obowiązek uiszczenia opłaty ciąży natomiast solidarnie na podmiotach wymienionych w ust. 1 i 2, jeżeli składają one wspólnie podania lub załączniki do podań albo jeżeli w ich wspólnym interesie dokonuje się czynności urzędowych lub wydaje świadectwa albo zezwolenia.