Opiniowanie żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu... - Dz.U.2004.122.1275 - OpenLEX

Opiniowanie żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.122.1275

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lutego 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

Na podstawie art. 148 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb opiniowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny, zapoznawania ich z treścią tych opinii oraz wnoszenia i rozpatrywania od nich odwołań.
 
1.
Opinię służbową żołnierza zawodowego i żołnierza pełniącego służbę kandydacką sporządza jego bezpośredni przełożony.
2.
Opinię, o której mowa w ust. 1, w przypadkach określonych w art. 147 ust. 2 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej "ustawą", sporządza dowódca jednostki wojskowej.
3.
W opinii służbowej przełożony dokonuje ogólnej oceny wywiązywania się przez żołnierza zawodowego z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku służbowym określonych w opisie stanowiska, jakie zajmuje, wyrażoną w skali: przewyższa wymagania, spełnia wymagania, spełnia wymagania w ograniczonym zakresie, nie spełnia wymagań, oraz zamieszcza ogólną ocenę opiniowanego żołnierza, wyrażoną w skali od 2 do 5 (niedostateczna, dostateczna, dobra, bardzo dobra).
4.
Przełożony w opinii ponadto odnosi się do oceny przygotowania żołnierza do służby na zajmowanym stanowisku służbowym, uwzględniając jego:
1)
morale;
2)
poziom wykształcenia i kwalifikacje, w tym:
a)
przydatne do służby na zajmowanym stanowisku służbowym, zgodnie z opisem stanowiska służbowego,
b)
znajomość języków obcych;
3)
cechy osobowości, w tym:
a)
odporność psychofizyczną na trudy służby,
b)
ambicje (aspiracje) zawodowe,
c)
chęci działania - zaangażowanie w służbie,
d)
wytrwałość w osiąganiu celów, zdecydowanie w działaniu,
e)
opanowanie,
f)
poczucie odpowiedzialności,
g)
zdolność przystosowania się do nowych warunków,
h)
zdolność pokonywania stresów i umiejętność zachowania się w ekstremalnych warunkach (zagrożenia życia, walki);
4)
umiejętności organizacyjne, w tym:
a)
umiejętność dowodzenia (kierowania, organizowania),
b)
dbałość o podwładnych,
c)
zdolność samodzielnego przyswajania wiedzy i jej wykorzystania w praktyce,
d)
trafność podejmowania decyzji,
e)
umiejętność motywowania i stawiania zadań,
f)
umiejętność współpracy i współdziałania;
5)
poziom wykonywanych zadań służbowych, w tym:
a)
rzetelność wykonywania zadań służbowych,
b)
inicjatywę i pomysłowość w działaniu,
c)
samodzielność w działaniu,
d)
terminowość wykonania zadań;
6)
predyspozycje do zajmowania stanowiska służbowego, w tym wskazania propozycji:
a)
objęcia przez żołnierza zawodowego wyższego stanowiska służbowego, wyznaczenia lub skierowania do pełnienia służby poza granicami państwa, wyznaczenia do służby poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, skierowania do wyższej szkoły wojskowej lub centrum szkolenia, zwolnienia ze stanowiska służbowego, zwolnienia z zawodowej służby wojskowej,
b)
zaliczenia żołnierza pełniącego służbę kandydacką do korpusu szeregowych zawodowych lub zwolnienia ze służby kandydackiej i wskazania propozycji rodzaju czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na podstawie odrębnych przepisów.
5.
W opinii służbowej sporządzonej na żądanie organu, o którym mowa w art. 147 ust. 3 ustawy, zawiera się informacje zgłoszone we wniosku tych organów, z wyjątkiem informacji mających wpływ na gotowość bojową lub bezpieczeństwo żołnierza wykonującego zadania bojowe.
 
1.
Warunkiem sporządzenia pierwszej opinii służbowej żołnierza zawodowego, po jego wyznaczeniu na pierwsze lub kolejne stanowisko służbowe, jest odbycie przez niego okresu próbnego, o którym mowa w § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny (Dz. U. Nr 16, poz. 160).
2.
Warunku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w razie wystąpienia o opinię organu, o którym mowa w art. 147 ust. 3 ustawy.
1. 3
 Zapoznanie żołnierza z treścią opinii służbowej powinno nastąpić nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia jej sporządzenia. W przypadku niezapoznania żołnierza z opinią w tym terminie sporządza się, w razie potrzeby, nową opinię specjalną.
2. 4
 Zapoznanie żołnierza przebywającego na leczeniu w zakładzie opieki zdrowotnej z treścią opinii służbowej następuje za pośrednictwem komendanta tego zakładu.
3.
Wniesienie odwołania od wydanej opinii po terminie, o którym mowa w art. 148 ust. 3 ustawy, pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się żołnierza.
4. 5
 Wniesienie odwołania następuje w formie pisemnej za pośrednictwem przełożonego, który wydał opinię służbową. Wniesienie odwołania wymaga uzasadnienia.
5.
Przełożony, o którym mowa w ust. 4, przekazuje odwołanie wyższemu przełożonemu w terminie do trzech dni od dnia jego wniesienia, o ile nie zmieni jej treści zgodnie z żądaniem żołnierza.
6.
W razie uwzględnienia żądania żołnierza w przypadku, o którym mowa w ust. 5, opinia jest ostateczna. W razie nieuwzględnienia żądania żołnierza wraz z odwołaniem przełożony przesyła wyższemu przełożonemu stanowisko w sprawie zgłoszonych zarzutów. Przełożony nie ma obowiązku zapoznania żołnierza z tym stanowiskiem.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.1)
______

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 września 1998 r. w sprawie przebiegu służby wojskowej żołnierzy zawodowych po ogłoszeniu mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 122, poz. 800), które traci moc, w części dotyczącej § 10-17, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz.U.08.21.127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lutego 2008 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz.U.08.21.127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lutego 2008 r.
3 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz.U.08.21.127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lutego 2008 r.
4 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz.U.08.21.127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lutego 2008 r.
5 § 4 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz.U.08.21.127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lutego 2008 r.