Art. 3a. - [Opinie w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką] - Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.708 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 sierpnia 2018 r.
Art.  3a.  1 [Opinie w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką]

 W sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką toczących się w trybie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085), opinie sporządza się niezwłocznie.

1 Art. 3a dodany przez art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.416) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 sierpnia 2018 r.