Art. 17. - [Rozwiązanie stosunku pracy] - Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.708 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 sierpnia 2018 r.
Art.  17.  [Rozwiązanie stosunku pracy]

Rozwiązanie stosunku pracy z kierownikiem zespołu lub specjalistą bez wypowiedzenia następuje w przypadku:

1)
prawomocnego skazania za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
2)
prawomocnego orzeczenia ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego.