§ 1. - Okresy polowań na zwierzęta łowne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.25.113

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 stycznia 1969 r.
§  1.
1.
Ustala się następujące okresy polowań na zwierzęta łowne:
1) 1
na łosie-byki, klępy i łoszaki - okres od 1 września do 31 grudnia
2)
na jelenie gatunku jeleń europejski:
a) 2
na jelenie-byki i cielęta - okres od 21 sierpnia do 28 lutego
b)
na jelenie-łanie - okres od 1 września do 10 lutego;
3)
na jelenie-byki i łanie gatunku sika - okres od 1 października do 31 grudnia;
4)
na daniele-byki, łanie i cielęta - okres od 1 października do 10 lutego;
5)
na sarny-kozły - okres od 21 maja do 20 października, na sarny-kozy i koźlęta - okres od 1 października do 10 lutego;
6) 3
na dziki-odyńce, przelatki i warchlaki - okres od 1 kwietnia do 28 lutego,

na dziki-lochy - okres od 1 sierpnia do 10 lutego

7)
na rysie - okres od 1 listopada do 31 marca;
8)
na lisy - cały rok;
9)
na borsuki - okres od 1 września do 31 grudnia, z tym że na terenach zaliczonych do zwierzyńców otwartych na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim, przeznaczonych do hodowli bażantów, w ośrodkach hodowli zwierzyny przeznaczonych wyłącznie do odłowu zwierzyny drobnej, w obwodach z ostoją głuszca, cietrzewia i jarząbka wolno polować przez cały rok;
10)
na jenoty - cały rok;
11)
na kuny leśne (tumaki) - okres od 1 października do 20 lutego, z tym że na terenach zaliczonych do zwierzyńców otwartych na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim, przeznaczonych do hodowli bażantów, w ośrodkach hodowli zwierzyny przeznaczonych wyłącznie do odłowu zwierzyny drobnej oraz w obwodach z ostoją głuszca, cietrzewia i jarząbka wolno polować przez cały rok;
12)
na tchórze - cały rok;
13)
a) na zające szaraki - okres od 1 listopada do 10 stycznia,
b)
na dzikie króliki - okres od 1 października do 20 lutego,
c)
na zające szaraki i króliki w sadach nie ogrodzonych i na terenach sąsiadujących z nimi w rejonach baz sadowniczych, ustalonych przez właściwy do spraw rolnictwa i leśnictwa organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) - okres od 1 października do 28 lutego,
d)
na zające szaraki i króliki na terenach sadów oraz szkółek ogrodzonych w sposób utrudniający przedostawanie się zwierzyny, za każdorazowym zezwoleniem właściwego do spraw rolnictwa i leśnictwa organu prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej - cały rok;
14)
na głuszce-koguty - okres od 1 marca do 20 maja;
15)
na cietrzewie-koguty - okres od 1 marca do 20 maja;
16)
na jarząbki - okres od 21 sierpnia do 10 lutego;
17)
na bażanty-koguty - okres od 1 października do 20 lutego;
18) 4
na kuropatwy - okres od 1 września do 30 października
19)
na przepiórki - okres od 1 września do odlotu;
20)
na czaple siwe - okres od 1 lipca do 31 marca, a na terenie wód zamkniętych cały rok;
21)
na słonki - okres od 1 sierpnia do 31 maja;
22)
na dubelty, kszyki, bekasiki i derkacze - okres od 1 sierpnia do odlotu;
23)
na bataliony - okres od 1 maja do 31 maja;
24)
na łyski - cały rok;
25)
na dzikie gęsi - okres od 1 sierpnia do 20 maja;
26)
na dzikie kaczki - okres od 1 sierpnia do 30 listopada, na dzikie kaczory - okres od 1 marca do 20 maja i od 1 sierpnia do 30 listopada;
27)
na grzywacze - okres od 1 sierpnia do odlotu;
28)
na kwiczoły i paszkoty - okres od 11 listopada do 31 stycznia.
2.
Zwierzęta łowne nie wymienione w ust. 1 podlegają całorocznej ochronie.
1 § 1 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1968 r. (Dz.U.69.2.13) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 stycznia 1969 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a) zmieniona przez § 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1968 r. (Dz.U.69.2.13) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 stycznia 1969 r.
3 § 1 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1968 r. (Dz.U.69.2.13) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 stycznia 1969 r.
4 § 1 ust. 1 pkt 18 zmieniony przez § 1 lit. d) rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1968 r. (Dz.U.69.2.13) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 stycznia 1969 r.