Określenie zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.286.1686

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa zlikwidowane podziemne zakłady górnicze, w wyrobiskach których do prowadzenia robót w celach innych niż określone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, w szczególności turystycznych, leczniczych i rekreacyjnych, stosuje się odpowiednio przepisy tej ustawy:
1)
kopalnia soli "Bochnia" w Bochni;
2)
kopalnia soli "Wieliczka" w Wieliczce;
3)
kopalnia węgla kamiennego "Guido" w Zabrzu;
4)
kopalnia węgla kamiennego "Królowa Luiza" w Zabrzu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).