Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.16

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych dotyczących kontroli mas pojazdów lub zespołów pojazdów

Na podstawie art. 90a ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór formularza do przekazywania przez organy, o których mowa w art. 90a ust. 2b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, danych dotyczących kontroli mas pojazdów lub zespołów pojazdów do Głównego Inspektora Transportu Drogowego albo przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego do Komisji Europejskiej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA DANYCH DOTYCZĄCYCH KONTROLI MAS POJAZDÓW LUB ZESPOŁÓW POJAZDÓW

WZÓR

FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA DANYCH

DOTYCZĄCYCH KONTROLI MAS POJAZDÓW LUB ZESPOŁÓW POJAZDÓW

Organ przekazujący: ................................................................. Adresat: ..........................................

(nazwa) (nazwa)

Formularz za okres sprawozdawczy od ........................... do ...........................

Państwo, w którym pojazd jest zarejestrowanyKategoria pojazduZespół pojazdów5)RAZEM
M21)M32)N23)N34)
liczba przeprowadzonych kontroli pojazdówliczba pojazdów, w których wykryto przeciążenialiczba przeprowadzonych kontroli pojazdówliczba pojazdów, w których wykryto przeciążenialiczba przeprowadzonych kontroli pojazdówliczba pojazdów, w których wykryto przeciążenialiczba przeprowadzonych kontroli pojazdówliczba pojazdów, w których wykryto przeciążenialiczba przeprowadzonych kontroli zespołów pojazdówliczba zespołów pojazdów, w których wykryto przeciążenialiczba przeprowadzonych kontroli pojazdów i zespołów pojazdówliczba pojazdów i zespołów pojazdów, w których wykryto przeciążenia
Państwa członkowskie Unii Europejskiej6)
Państwa trzecie7)
RAZEM

...................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej)

Dane kontaktowe:

telefon: ............................

adres e-mail: ...............................

1) Pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 5 ton.

2) Pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i maksymalną masę całkowitą przekraczającą 5 ton.

3) Pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 tony, ale nieprzekraczającą 12 ton.

4) Pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 12 ton.

5) Pojazdy kategorii N2 i N3 wraz z przyczepami kategorii O3 i O4, złączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość.

6) W przypadku kontroli pojazdów lub zespołów pojazdów zarejestrowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej - wymienić poszczególne państwa w osobnych wierszach, rozpoczynając od Rzeczypospolitej Polskiej, pozostałe państwa zamieścić w kolejności alfabetycznej.

7) W przypadku kontroli pojazdów lub zespołów pojazdów zarejestrowanych w państwach trzecich (innych niż państwa członkowskie Unii Europejskiej) – wymienić poszczególne państwa w osobnych wierszach, zamieszczając je w kolejności alfabetycznej.

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).