Określenie wysokości wynagrodzenia nadzorcy w postępowaniu układowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.86.403

Akt utracił moc
Wersja od: 5 sierpnia 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 lipca 1994 r.
w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia nadzorcy w postępowaniu układowym.

Na podstawie art. 81 § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo o postępowaniu układowym (Dz. U. Nr 93, poz. 836, z 1950 r. Nr 38, poz. 349 i z 1990 r. Nr 55, poz. 320) zarządza się, co następuje:
Wynagrodzenie nadzorcy w postępowaniu układowym za ogół czynności przyznaje sąd na wniosek sędziego-komisarza, mając na względzie nakład pracy nadzorcy oraz wartość majątku dłużnika i stan postępowania układowego w czasie ukończenia czynności nadzorcy.
1.
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, określa się w granicach od trzykrotnego do piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w kwartale poprzedzającym jego określenie przez sąd.
2.
Wysokość przeciętnego wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia wynagrodzenia obowiązuje od dnia jego ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego stosownie do przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym.
W orzeczeniu kończącym postępowanie układowe, na wniosek sędziego-komisarza, sąd może przyznać nadzorcy wynagrodzenie wyższe od maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2, jeżeli uzasadnia to szczególnie duży nakład pracy nadzorcy i wartość majątku dłużnika.
Suma zaliczek przyznanych nadzorcy na poczet wynagrodzenia nie może przekraczać 75% maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.