Określenie wysokości uposażenia oraz szczegółowych warunków ustalania i wypłacania innych należności pieniężnych żołnierzom skierowanym do akademii i szkół lub na kursy za granicę oraz organów właściwych w tych sprawach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.102.1121

Akt utracił moc
Wersja od: 14 marca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 września 2001 r.
w sprawie określenia wysokości uposażenia oraz szczegółowych warunków ustalania i wypłacania innych należności pieniężnych żołnierzom skierowanym do akademii i szkół lub na kursy za granicę oraz organów właściwych w tych sprawach.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 7, poz. 44 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 80, poz. 496, Nr 106, poz. 678 i Nr 141, poz. 943 i 944, z 1999 r. Nr 50, poz. 500 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877 i Nr 85, poz. 925) zarządza się, co następuje:
Żołnierz skierowany do akademii i szkół oraz na kursy za granicę, zwany dalej "żołnierzem skierowanym na szkolenie za granicę", przez cały czas skierowania na szkolenie za granicę otrzymuje uposażenie w wysokości przysługującej mu z tytułu pełnienia czynnej służby wojskowej na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym czasie zmian mających wpływ na prawo lub wysokość tego uposażenia.
Żołnierz skierowany na szkolenie za granicę otrzymuje:
1)
stypendium miesięczne na pokrycie kosztów utrzymania za granicą oraz kosztów wyżywienia w przypadku nieotrzymania przez żołnierza bezpłatnego wyżywienia, a także na zakup niezbędnych pomocy szkolnych i naukowych,
2)
zwrot kosztów zakwaterowania, w razie nieotrzymania bezpłatnego zakwaterowania w okresie szkolenia,
3)
jednorazowy zwrot uzasadnionych wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej, doktorskiej lub habilitacyjnej,
4)
zwrot kosztów przejazdów i dojazdów oraz diety za czas przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia za granicą i z powrotem,
5)
zwrot kosztów przejazdu z miejsca szkolenia za granicą do miejsca zamieszkania i z powrotem - raz, w każdym okresie szkolenia przekraczającym sześć miesięcy,
6)
zwrot kosztów przejazdów poza miejsce szkolenia za granicą i noclegów, jeżeli zmiana miejsca pobytu wynika z programu szkolenia,
7)
zwrot opłat wizowych.
1.
Stypendium miesięczne, o którym mowa w § 2 pkt 1, przysługuje żołnierzowi za cały okres przebywania na szkoleniu za granicą.
2.
Stypendium miesięczne wypłaca się z góry, w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca, w którym odbywa się szkolenie, za pośrednictwem polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub polskich przedstawicielstw wojskowych albo na rachunek bankowy wskazany przez żołnierza.
3.
Na pisemny wniosek żołnierza stypendium miesięczne za pierwszy miesiąc szkolenia wypłaca się w kraju.
1. 1
Wysokość stypendium miesięcznego wynosi 125% stawki dodatku zagranicznego bazowego ustalonego dla państwa, do którego żołnierz został skierowany na szkolenie za granicę, zwanego dalej "docelowym państwem", na podstawie przepisów w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej, wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403).
2.
Stypendium miesięczne wypłaca się w walucie państwa, do którego żołnierz został skierowany na szkolenie. Stypendium może być wypłacone w całości lub w części w innej walucie obcej, jeżeli umowa z danym państwem przewiduje rozliczenie w innej walucie lub uzasadniają to warunki bytowe w państwie, w którym żołnierz odbywa szkolenie, albo inne okoliczności.
3.
Stypendium miesięczne za jeden dzień oblicza się w wysokości 1/30 części jego kwoty miesięcznej.
4.
Stypendium miesięczne dla żołnierza, który nie otrzymuje w czasie skierowania na szkolenie za granicą całodziennego, bezpłatnego wyżywienia, ulega zwiększeniu odpowiednio na:
1)
śniadanie - o 15%,
2)
obiad - o 30%,
3)
kolację - o 30%

- diety w docelowym państwie, ustalonej według zasad określonych w przepisach, o których mowa w § 5 ust. 2.

5.
Kwotę stypendium miesięcznego ustala dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach kadr, zwany dalej "organem kierującym", w decyzji o skierowaniu żołnierza na szkolenie za granicą.
1.
Zwrotu kosztów zakwaterowania, o których mowa w § 2 pkt 2, dokonuje się do wysokości ustalonego na ten cel limitu miesięcznego, określonego przez organ kierujący w decyzji o skierowaniu na szkolenie za granicę.
2. 2
Wysokość limitu miesięcznego nie może przekroczyć miesięcznej kwoty kosztów zakwaterowania, określonej przez organizatora szkolenia, a w przypadku braku takiego określenia - wysokości 30-krotności limitu hotelowego w docelowym państwie, ustalonego na podstawie przepisów w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
1.
Jednorazowego zwrotu wydatków rzeczowych, o których mowa w § 2 pkt 3, dokonuje organ kierujący na podstawie przedstawionych dokumentów (rachunków) potwierdzających poszczególne wydatki w wysokości nieprzekraczającej przyznanej kwoty stypendium miesięcznego.
2.
Żołnierz, na pisemny wniosek, może otrzymać zaliczkę w walucie obcej na wydatki rzeczowe, o których mowa w ust. 1.
1. 3
Zwrotu kosztów przejazdów i dojazdów oraz diety za czas przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia za granicą i z powrotem, o których mowa w § 2 pkt 4, a także zwrotu kosztów przejazdu z miejsca szkolenia za granicą do miejsca zamieszkania i z powrotem, o których mowa w § 2 pkt 5, dokonuje się na zasadach określonych dla zagranicznych podróży służbowych w przepisach w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienie służbowe.
2.
Środek transportu właściwy do odbycia przejazdu, o którym mowa w ust. 1, określa organ kierujący.
3.
Żołnierzowi odbywającemu przejazd, o którym mowa w ust. 1, pojazdem niepozostającym w dyspozycji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej albo rezygnującemu z prawa do tego przejazdu zwrotu kosztów przejazdu dokonuje się w formie ryczałtu.
4.
Ryczałt ustala się w wysokości ceny biletu na przejazd koleją w wagonie sypialnym drugiej klasy pociągu pospiesznego, z uwzględnieniem przysługujących żołnierzom uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo na przelot samolotem w klasie turystycznej, jeżeli odbycie przejazdu koleją jest niemożliwe.
5.
Ryczałt ustala się i wypłaca w walucie polskiej.
6.
Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do żołnierza skierowanego na szkolenie za granicę:
1)
wezwanego przez organ kierujący do kraju,
2)
skierowanego do kraju na leczenie,
3)
przyjeżdżającego do kraju, za zgodą organu kierującego, w przypadkach losowych.
Zwrot kosztów przejazdów i noclegów, o których mowa w § 2 pkt 6, obejmuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca szkolenia do miejsca pobytu określonego w programie szkolenia i z powrotem oraz noclegów w tym miejscu pobytu, płatnych odpowiednio w walutach obcych, na zasadach określonych dla zagranicznych podróży służbowych w przepisach w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe.
Żołnierz skierowany na szkolenie za granicą, który przed dniem wejścia w życie rozporządzenia otrzymywał miesięczne uposażenie walutowe w wysokości wyższej niż wysokość miesięcznego stypendium określona w przepisach rozporządzenia, otrzymuje stypendium miesięczne w wysokości ostatnio otrzymywanego miesięcznego uposażenia walutowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 lutego 2003 r. (Dz.U.03.34.288) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 marca 2003 r.
2 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 lutego 2003 r. (Dz.U.03.34.288) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 marca 2003 r.
3 § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 lutego 2003 r. (Dz.U.03.34.288) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 marca 2003 r.
4 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 lutego 2003 r. (Dz.U.03.34.288) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 marca 2003 r.