Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.210.1536

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 listopada 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU 1
z dnia 31 października 2007 r.
w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej 2

Na podstawie art. 17 ust. 9 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238) zarządza się, co następuje:
§  1. Określa się wykaz państw, w których wydane zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej:
1) Irlandia;
2) Republika Islandii;
3) Konfederacja Szwajcarska;
4) Królestwo Belgii;
5) Królestwo Danii;
6) Królestwo Hiszpanii;
7) Królestwo Niderlandów;
8) Królestwo Norwegii;
9) Królestwo Szwecji;
10) Księstwo Liechtensteinu;
11) Republika Austrii;
12) Republika Bułgarii;
13) Republika Cypryjska;
14) Republika Czeska;
15) Republika Estońska;
16) Republika Federalna Niemiec;
17) Republika Finlandii;
18) Republika Francuska;
19) Republika Grecka;
20) Republika Litewska;
21) Republika Łotewska;
22) Republika Malty;
23) Republika Portugalska;
24) Republika Słowacka;
25) Republika Słowenii;
26) Republika Węgierska;
27) Republika Włoska;
28) Rumunia;
29) Wielkie Księstwo Luksemburga;
30) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
§  2. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1938).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).
2 Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 87/540/EWG z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie dostępu do zawodu przewoźnika towarów drogą wodną w transporcie krajowym i międzynarodowym i wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji dla tego zawodu (Dz. Urz. WE L 322 z 12.11.1987, str. 20; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 1, str. 191).