Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.77.402

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 1958 r.
w sprawie określenia właściwości do wydawania zezwoleń na działalność w zakresie handlu zagranicznego.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (Dz. U. Nr 45, poz. 224) zarządza się, co następuje:
§  1. Przekazuje się sprawy o wydanie zezwoleń na działalność w zakresie handlu zagranicznego do właściwości Ministra Handlu Zagranicznego.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.