Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.257 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 29 listopada 2010 r.
w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej

Na podstawie art. 9a ust. 9 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Określa się terytorialny zasięg działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 53, poz. 273 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 362 i 1544.

ZAŁĄCZNIK 

TERYTORIALNY ZASIĘG DZIAŁANIA DYREKTORÓW URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ

Lp.Nazwa dyrektora urzędu kontroli skarbowejTerytorialny zasięg działania dyrektora urzędu kontroli skarbowej
1Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawiewojewództwo mazowieckie, z wyłączeniem powiatów białobrzeskiego, ciechanowskiego, garwolińskiego, gostynińskiego, grójeckiego, kozienickiego, makowskiego, mińskiego, mławskiego, lipskiego, łosickiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, przysuskiego, pułtuskiego, radomskiego, siedleckiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, sokołowskiego, szydłowieckiego, węgrowskiego, wołomińskiego, wyszkowskiego, zwoleńskiego, żuromińskiego, żyrardowskiego, miasta na prawach powiatu Ostrołęka, miasta na prawach powiatu Płock, miasta na prawach powiatu Radom oraz miasta na prawach powiatu Siedlce
2Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstokuwojewództwo podlaskie, a także wchodzące w skład województwa mazowieckiego powiaty ostrołęcki, ostrowski, sokołowski, węgrowski, wołomiński, wyszkowski oraz miasto na prawach powiatu Ostrołęka
3Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczywojewództwo kujawsko-pomorskie, a także wchodzące w skład województwa mazowieckiego powiaty gostyniński, sierpecki, płocki, płoński oraz miasto na prawach powiatu Płock
4Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańskuwojewództwo pomorskie
5Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicachwojewództwo śląskie
6Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcachwojewództwo świętokrzyskie, z wyłączeniem powiatu sandomierskiego, a także wchodzące w skład województwa mazowieckiego powiaty białobrzeski, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz miasto na prawach powiatu Radom
7Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowiewojewództwo małopolskie
8Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Lubliniewojewództwo lubelskie, a także wchodzące w skład województwa mazowieckiego powiaty garwoliński, kozienicki, miński, łosicki, siedlecki oraz miasto na prawach powiatu Siedlce
9Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodziwojewództwo łódzkie, a także wchodzące w skład województwa mazowieckiego powiaty grójecki, sochaczewski, żyrardowski
10Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztyniewojewództwo warmińsko-mazurskie, a także wchodzące w skład województwa mazowieckiego powiaty ciechanowski, makowski, mławski, pułtuski, przasnyski, żuromiński
11Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Opoluwojewództwo opolskie
12Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniuwojewództwo wielkopolskie, z wyłączeniem powiatu międzychodzkiego i wolsztyńskiego
13Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowiewojewództwo podkarpackie, a także wchodzący w skład województwa świętokrzyskiego powiat sandomierski
14Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczeciniewojewództwo zachodniopomorskie, z wyłączeniem powiatu myśliborskiego
15Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiuwojewództwo dolnośląskie
16Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górzewojewództwo lubuskie, a także wchodzący w skład województwa zachodniopomorskiego powiat myśliborski oraz wchodzące w skład województwa wielkopolskiego powiaty międzychodzki i wolsztyński