Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.31.144

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 kwietnia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 7 kwietnia 1993 r.
w sprawie określenia terytorialnego zakresu działania oraz siedzib inspektorów farmaceutycznych.

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452 i z 1993 r. Nr 16, poz. 68) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Terytorialny zakres działania wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego obejmuje obszar właściwego województwa.
2. Siedzibą wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego jest miejscowość będąca siedzibą wojewody.
§  2. Siedzibą inspektorów farmaceutycznych jest siedziba wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, któremu podlegają, a terytorialnym zakresem działania - właściwe województwo.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.