§ 6. - Określenie szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2067

Akt utracił moc
Wersja od: 17 listopada 2021 r.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka