§ 4. - Określenie szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2067

Akt utracił moc
Wersja od: 17 listopada 2021 r.
§  4. 
1. 
Posiadacz odpadów destruktu asfaltowego potwierdza spełnienie przez odpady destruktu asfaltowego warunków utraty statusu odpadów, sporządzając odrębnie dla każdej przekazywanej do wykorzystania partii odpadów destruktu asfaltowego oświadczenie o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
2. 
Oświadczenie o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego sporządza się w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla posiadacza odpadów destruktu asfaltowego oraz dla podmiotu, który wykorzystuje ten destrukt asfaltowy.
3. 
Do oświadczenia o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego dołącza się potwierdzone przez posiadacza odpadów destruktu asfaltowego za zgodność z oryginałem kopie:
1)
protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 11;
2)
dowodów potwierdzających, że dana partia odpadów destruktu asfaltowego powstała z mieszanki mineralno-asfaltowej wykorzystanej do budowy, przebudowy lub remontu dróg i wytworzonej po dniu 31 grudnia 2000 r. - jeżeli dotyczy.
4. 
Oświadczenie o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego jest przedkładane:
1)
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce powstania danej partii destruktu asfaltowego - przez posiadacza odpadów destruktu asfaltowego,
2)
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce wykorzystania danej partii destruktu asfaltowego - przez podmiot, który wykorzystuje destrukt asfaltowy

- na żądanie, w trakcie prowadzonej kontroli.

5. 
Oświadczenie o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego wraz z załącznikami, a w przypadku posiadacza odpadów destruktu asfaltowego także wyniki badań próbek lub protokół, o którym mowa w § 3 ust. 11, przechowuje się przez okres 5 lat.