Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.76.511

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 17 kwietnia 2007 r.
w sprawie określenia przypadków, w których ilość roślin energetycznych dostarczonych do przetworzenia albo wykorzystywanych lub przetwarzanych na cele energetyczne w gospodarstwie może być mniejsza niż plon reprezentatywny

Na podstawie art. 17 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217) zarządza się, co następuje:
§  1. Ilość roślin energetycznych dostarczonych do przetworzenia albo wykorzystywanych lub przetwarzanych na cele energetyczne w gospodarstwie może być mniejsza niż plon reprezentatywny maksymalnie o 10 %, w przypadku:
1) zniszczenia upraw danego gatunku roślin energetycznych lub zebranych roślin energetycznych w wyniku:
a) działania czynników atmosferycznych szkodliwych dla tego gatunku roślin energetycznych, w szczególności nadmiernego spadku lub wzrostu temperatury, silnego wiatru lub opadów atmosferycznych,
b) porażenia przez choroby i szkodniki roślin;
2) zniszczenia lub utraty zebranych roślin energetycznych w wyniku:
a) wypadku drogowego w czasie transportu tych roślin,
b) kradzieży;
3) całkowitego lub częściowego zniszczenia lub uszkodzenia obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych, wykorzystywanych do uprawy, zbioru lub przetwarzania roślin energetycznych, w stopniu uniemożliwiającym ich dalsze wykorzystanie w tym celu.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej - rolnictwo i rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).