Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.621

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 marca 2017 r.
w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2017 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

Na podstawie art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się liczbę osób powoływanych w 2017 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, organizowanych w związku z potrzebą zapewnienia realizacji zadań przewidzianych dla tych jednostek na czas mobilizacji oraz wojny - do 1870 osób.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.