Określenie grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych. - Dz.U.1997.130.854 - OpenLEX

Określenie grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.130.854

Akt utracił moc
Wersja od: 14 marca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 października 1997 r.
w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych.

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24) zarządza się, co następuje:
Ulga w opłacie za wstęp do muzeum przysługuje:
1)
uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
2)
emerytom, rencistom, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
3)
nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
4)
osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami" lub odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury".
Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów przysługuje:
1)
osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" oraz osobom fizycznym, które zostały wyróżnione tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej",
2)
pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
3)
członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
4)
dzieciom do lat siedmiu.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 lutego 2006 r. (Dz.U.06.32.219) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 marca 2006 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 7 lutego 2006 r. (Dz.U.06.32.219) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 marca 2006 r.