§ 3. - Określenie grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz... - Dz.U.2008.160.994 - OpenLEX

§ 3. - Określenie grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.160.994

Akt utracił moc
Wersja od: 3 września 2008 r.
§  3.
Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są:
1)
legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;
2)
legitymacje emeryta-rencisty;
3)
legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
4)
legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w § 1 pkt 3 i § 2 pkt 2;
5)
legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 1 pkt 4 i § 2 pkt 1;
6)
zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
7)
legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
8)
Karta Polaka;
9)
dokumenty potwierdzające wiek;
10)
inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 1 pkt 1-3, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.