Określenie chorób uprawniających do renty z tytułu wypadku w związku ze służbą wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.40.285

Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 1968 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW OBRONY NARODOWEJ I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 15 października 1968 r.
w sprawie określenia chorób uprawniających do renty z tytułu wypadku w związku ze służbą wojskową.

Na podstawie art. 11 ust. 9 oraz art. 63 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:
Renta inwalidzka na zasadach określonych w art. 11 ust. 1-8 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 11) przysługuje żołnierzowi, jeżeli inwalidztwo spowodowane zostało chorobą objętą wykazem chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej, ustalonym na podstawie art. 7 ust. 5 wymienionej ustawy.
Renta na zasadach, o których mowa w § 1, przysługuje również wtedy, gdy inwalidztwo żołnierza spowodowane zostało chorobą zawodową określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 i art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 6) - jeżeli choroba ta powstała wskutek pełnienia służby wojskowej w warunkach narażających na powstanie chorób zawodowych lub wykonywania pracy w takich warunkach.
O tym, czy choroba pozostająca w związku ze służbą wojskową jest chorobą uprawniającą do renty, o której mowa w § 1, orzekają wojskowe komisje lekarskie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.