Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.63.419

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 lipca 1920 r.
w przedmiocie ogólnej opieki nad ewakuowaną ludnością z terenów działań wojennych.

Art.  1.

Ogólną opiekę nad ewakuowaną ludnością z terenów działań wojennych obejmuje wyłącznie Generalny Komisarz Państwowego, Urzędu JUR., działający w ścisłem porozumieniu z właściwemi władzami.

Art.  2.

W szczególności do jego kompetencji należy:

a) przewóz ewakuowanych,
b) żywienie ich podczas drogi,
c) rozmieszczanie uchodźców wewnątrz kraju w ścisłem porozumieniu z władzami wojskowemi i cywilno-administracyjnemi,
d) dostarczanie środków finansowych i materjalnych, związanych z akcją ewakuacyjną,
e) w miarę uwalniania terenów zajętych przez wojska nieprzyjacielskie reewakuacja uchodźców do miejsca stałego ich zamieszkania w zależności od wskazówek władz wojskowych,
f) koordynacja pracy wszelkich organizacji społecznych, działających w powyższym zakresie,
g) kontrola sanitarna - zgodnie z zarządzeniami Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami.
Art.  3.

Na pokrycie wydatków Rada Ministrów uchwali - na wniosek Ministerstwa Skarbu - specjalne kredyty niezależnie od normalnego budżetu Państwowego Urzędu JUR.

Art.  4.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.