Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.491

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 marca 2020 r.

Rozdział  7

Przepis przejściowy i końcowy

§  13.  Przepisy § 3 stosuje się do obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, która rozpoczęła się po dniu 15 marca 2020 r.
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.