[Podmioty składające zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny] - Art. 93. - Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów... - Dz.U.2021.289 t.j. - OpenLEX

Art. 93. - [Podmioty składające zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny] - Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.289 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r.
Art.  93.  [Podmioty składające zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny]
1. 
Zawiadomienie o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zwane dalej "zawiadomieniem", składa niezwłocznie do właściwego rzecznika dyscypliny:
1)
kierownik jednostki sektora finansów publicznych,
2)
kierownik podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne,
3)
organ sprawujący nadzór nad jednostką sektora finansów publicznych,
4)
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,
4a)
komisja stała organu stanowiącego samorządu terytorialnego,
5)
organ kontroli lub kierownik jednostki prowadzącej kontrolę jednostki sektora finansów publicznych,
6)
dysponent przekazujący środki publiczne jednostce sektora finansów publicznych lub podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych,
7)
organ założycielski jednostki sektora finansów publicznych

- zwany dalej "zawiadamiającym".

2. 
Zawiadamiającemu przysługuje prawo do żądania informacji niezbędnych do sporządzenia zawiadomienia.