Art. 114. - [Obowiązek przekazania podstawowej charakterystyki odpadów oraz wyników testów zgodności] - Odpady.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.779 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2021 r. do: 29 czerwca 2021 r.
Art.  114.  [Obowiązek przekazania podstawowej charakterystyki odpadów oraz wyników testów zgodności]
1. 
Podstawową charakterystykę odpadów oraz testy zgodności wytwórca lub posiadacz odpadów odpowiedzialny za gospodarowanie odpadami przekazuje zarządzającemu składowiskiem odpadów, przed przekazaniem odpadów na składowisko odpadów.
2. 
Zarządzający składowiskiem odpadów dokonuje weryfikacji odpadów, która polega na:
1)
oględzinach przed i po rozładunku odpadów;
2)
sprawdzeniu zgodności przyjmowanych odpadów z informacjami zawartymi w podstawowej charakterystyce odpadów.
3. 
Weryfikacja odpadów może być przeprowadzana w miejscu ich wytwarzania, jeżeli są one składowane na składowisku odpadów zarządzanym przez ich wytwórcę.