Art. 113. - [Obowiązek poddania odpadów wytwarzanych regularnie testowi zgodności] - Odpady.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.779 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2021 r. do: 29 czerwca 2021 r.
Art.  113.  [Obowiązek poddania odpadów wytwarzanych regularnie testowi zgodności]
1. 
Odpady wytwarzane regularnie, kierowane na składowisko odpadów danego typu, poddaje się testowi zgodności, podczas którego sprawdza się dopuszczalne graniczne wartości wymywania oraz wybrane parametry charakterystyczne dla danego rodzaju odpadów.
2. 
Test zgodności przeprowadza posiadacz odpadów, o którym mowa w art. 110 ust. 1.
3. 
Test zgodności przeprowadza się:
1)
co najmniej raz na 12 miesięcy lub częściej, jeżeli wynika to z podstawowej charakterystyki odpadów;
2)
w przypadku zmian w procesie produkcji, w szczególności dotyczących zmiany użytych surowców lub materiałów.
4. 
W przypadku braku zgodności wyniku testu zgodności z informacjami zawartymi w podstawowej charakterystyce odpadów sporządza się nową podstawową charakterystykę odpadów.
5. 
Testu zgodności nie przeprowadza się dla odpadów, o których mowa w art. 110 ust. 5.