Odbywanie szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw... - Dz.U.2023.119 - OpenLEX

Odbywanie szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.119

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 stycznia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 5 stycznia 2023 r.
w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Na podstawie art. 16x ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, 1733, 2731 i 2770) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
tryb i sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza i lekarza dentystę zakwalifikowanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 16c ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
2)
wzory dokumentów potwierdzających realizację programu specjalizacji i jego ukończenia.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
lekarzu - należy przez to rozumieć również lekarza dentystę;
2)
ministrze - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
3)
podmiocie leczniczym MSWiA - należy przez to rozumieć podmiot leczniczy utworzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
4)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Lekarz będący funkcjonariuszem w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra lub pełniący służbę w podmiocie leczniczym MSWiA może odbywać szkolenie specjalizacyjne:
1)
w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielonego na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego;
2)
w ramach zwolnienia od zajęć służbowych udzielanego na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego z jednoczesnym pozostawaniem na dotychczasowym stanowisku służbowym lub na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu specjalizacji w podmiocie leczniczym MSWiA prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 19f ust. 3 ustawy.
1. 
Szkolenie specjalizacyjne odbywa się w wybranym podmiocie leczniczym MSWiA.
2. 
Minister kieruje lekarza do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w wybranym przez lekarza podmiocie leczniczym MSWiA, w ramach posiadanych przez ten podmiot wolnych miejsc szkoleniowych w danej dziedzinie medycyny, na podstawie ostatecznych list lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, w kolejności ustalonej w oparciu o wynik postępowania kwalifikacyjnego i dane, o których mowa w art. 16c ust. 10a ustawy.
3. 
Minister po skierowaniu lekarza do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w podmiocie leczniczym MSWiA odnotowuje ten fakt w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280 i 2705), zwanym dalej "SMK".
4. 
W szczególnie uzasadnionym przypadku minister może, na wniosek lekarza zakwalifikowanego i skierowanego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, który nie rozpoczął odbywania tego szkolenia, przenieść go do innego podmiotu leczniczego MSWiA.
Lekarz będący funkcjonariuszem w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra lub pełniący służbę w podmiocie leczniczym MSWiA powiadamia kierownika jednostki, w której pełni służbę, o rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego.
1. 
Szkolenie specjalizacyjne odbywa się na podstawie programu specjalizacji.
2. 
Program szkolenia specjalizacyjnego podzielony jest na moduły.
3. 
W ramach modułów realizuje się kursy specjalizacyjne, staże kierunkowe oraz szkolenia, w tym szkolenia praktyczne w zakresie wykonywania procedur i zabiegów medycznych.
4. 
Szkolenie specjalizacyjne odbywa się pod nadzorem kierownika specjalizacji.
1. 
W przypadku likwidacji podmiotu leczniczego MSWiA, w którym lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne, albo zaprzestania spełniania przez ten podmiot wymagań, o których mowa w art. 19f ust. 2 ustawy, minister przenosi lekarza, za jego zgodą, do innego podmiotu leczniczego MSWiA, wskazując w Elektronicznej Karcie Szkolenia Specjalizacyjnego tego lekarza, zwanej dalej "EKS", nowy podmiot leczniczy MSWiA, w którym lekarz będzie kontynuować szkolenie specjalizacyjne w ramach posiadanych przez ten podmiot wolnych miejsc szkoleniowych.
2. 
W szczególnie uzasadnionym przypadku minister może, na wniosek lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne, przenieść go do innego podmiotu leczniczego MSWiA posiadającego wolne miejsce szkoleniowe.
3. 
Lekarz zmieniający miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego jest obowiązany do uzyskania potwierdzenia zaliczenia zrealizowanych elementów szkolenia specjalizacyjnego przez dotychczasowego kierownika specjalizacji do dnia przeniesienia w SMK jego szkolenia specjalizacyjnego do innego podmiotu leczniczego MSWiA.
4. 
Lekarzowi, który zmienił miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego, kierownik podmiotu leczniczego MSWiA prowadzącego szkolenie specjalizacyjne, do którego lekarz został przeniesiony, wyznacza niezwłocznie nowego kierownika specjalizacji.
1. 
Kierownik podmiotu leczniczego MSWiA, w którym lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne, lub kierownik specjalizacji danego lekarza zamieszcza w EKS rzeczywistą datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.
2. 
Kierownik podmiotu leczniczego MSWiA, w którym lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne, lub kierownik specjalizacji danego lekarza zamieszcza w EKS rzeczywistą datę zmiany trybu odbywania szkolenia specjalizacyjnego.
3. 
W przypadku przedłużenia okresu szkolenia specjalizacyjnego z powodu nieobecności lekarza, o którym mowa w art. 16l ust. 1 i 2 ustawy, kierownik podmiotu leczniczego MSWiA, w którym lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne, zamieszcza w EKS informację o przedłużeniu okresu szkolenia specjalizacyjnego.
4. 
W przypadku przedłużenia okresu szkolenia specjalizacyjnego na podstawie art. 16l ust. 5 lub ust. 5a ustawy minister zamieszcza w EKS informację o dodatkowym przedłużeniu szkolenia specjalizacyjnego.
5. 
Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne na podstawie art. 16h ust. 2 pkt 1 ustawy, z którym rozwiązano umowę o pracę, może kontynuować odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w tym samym podmiocie leczniczym MSWiA na podstawie wskazanej w art. 16h ust. 2 pkt 4 ustawy.
6. 
Lekarz, o którym mowa w ust. 5, może kontynuować szkolenie specjalizacyjne również na innej podstawie wskazanej w art. 16h ust. 2 ustawy, jeżeli wyrazi na to zgodę kierownik podmiotu leczniczego MSWiA, w którym lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne.
7. 
Kierownik podmiotu leczniczego MSWiA, w którym lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne, zamieszcza w EKS podstawę odbywania szkolenia specjalizacyjnego, o której mowa w art. 16h ust. 2 pkt 1-5 ustawy albo § 3, lub jej zmianę.
1. 
Kierownik specjalizacji potwierdza w EKS odbycie całości szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji lub odmawia potwierdzenia odbycia szkolenia specjalizacyjnego, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia specjalizacyjnego wskazanej w EKS.
2. 
W przypadku gdy lekarzowi odbywającemu szkolenie specjalizacyjne, z uwzględnieniem art. 16l ustawy, pozostał do wykorzystania urlop wypoczynkowy lub niewykorzystane dni na samokształcenie przewidziane w programie specjalizacji, kierownik specjalizacji może potwierdzić odbycie szkolenia zgodnie z programem specjalizacji w EKS nie wcześniej niż z dniem poprzedzającym rozpoczęcie tego urlopu lub z dniem poprzedzającym rozpoczęcie wykorzystywania pozostałych dni na samokształcenie przewidzianych w programie specjalizacji.
3. 
Odmawiając potwierdzenia odbycia szkolenia specjalizacyjnego, kierownik specjalizacji informuje lekarza odbywającego dane szkolenie, których elementów szkolenia specjalizacyjnego nie zrealizował.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w celu kontynuacji szkolenia specjalizacyjnego kierownik specjalizacji niezwłocznie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, występuje do ministra o wyrażenie zgody na dodatkowe przedłużenie okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego, o której mowa w art. 16l ust. 5a ustawy. We wniosku o wyrażenie zgody na dodatkowe przedłużenie okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego kierownik specjalizacji wskazuje termin przedłużenia szkolenia specjalizacyjnego, uwzględniając niezrealizowane elementy programu szkolenia specjalizacyjnego. W szczególnie uzasadnionym przypadku minister może uwzględnić wniosek kierownika specjalizacji o wyrażenie zgody na dodatkowe przedłużenie okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego złożony po wskazanym terminie.
1. 
Podmiot leczniczy MSWiA prowadzący szkolenie specjalizacyjne umożliwia lekarzowi odbywającemu to szkolenie realizację wszystkich elementów programu specjalizacji w ramach czasu trwania danej specjalizacji.
2. 
Kierownik podmiotu leczniczego MSWiA prowadzącego szkolenie specjalizacyjne wskazuje w EKS lekarzowi odbywającemu szkolenie specjalizacyjne jednostkę akredytowaną, w której ma odbyć dany element programu specjalizacji, jeżeli ten element programu specjalizacji ma być realizowany w innej jednostce akredytowanej.
3. 
W przypadku gdy lekarz nie zrealizuje wszystkich elementów programu modułu podstawowego, może rozpocząć realizację programu modułu specjalistycznego i uzupełnić niezrealizowane elementy modułu podstawowego w trakcie trwania modułu specjalistycznego jedynie w przypadku, gdy kierownik specjalizacji stwierdzi, że niezrealizowanie danych elementów modułu podstawowego nie jest przeszkodą do kontynuowania szkolenia specjalizacyjnego.
4. 
Lekarz zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego lub odbywający to szkolenie zgodnie z programem specjalizacji obowiązującym lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji, który w okresie postępowania kwalifikacyjnego lub w okresie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, a przed rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego, lub w okresie odbywania tego szkolenia uzyskał tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, może wystąpić do ministra z wnioskiem o zmianę dotychczasowego programu specjalizacji na program obowiązujący lekarzy posiadających tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny.
5. 
Lekarz, który odbył określony moduł podstawowy i uzyskał jego zaliczenie w ramach danego szkolenia specjalizacyjnego, nie odbywa ponownie tego modułu podstawowego w przypadku zakwalifikowania się do odbywania innego szkolenia specjalizacyjnego, którego program specjalizacji przewiduje odbycie i zaliczenie tego samego modułu podstawowego.
1. 
Potwierdzenie realizacji programu szkolenia i jego ukończenia stanowi elektronicznie odwzorowana karta szkolenia specjalizacyjnego.
2. 
Wzór karty szkolenia specjalizacyjnego jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Do szkoleń specjalizacyjnych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

ELEKTRONICZNA KARTA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 1536 oraz z 2020 r. poz. 809), które zgodnie z art. 27 pkt 6 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1291, 1493, 2112, 2345 i 2401, z 2021 r. poz. 2232 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 2770) utraciło moc z dniem 8 grudnia 2022 r.