Rozdział 4 - Przepis końcowy - Odbywanie stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzanie testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności należących do działu gospodarka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.75.704

Akt utracił moc
Wersja od: 23 kwietnia 2004 r.

Rozdział  4

Przepis końcowy

§  20.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.