Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Odbywanie stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzanie testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności należących do działu gospodarka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.75.704

Akt utracił moc
Wersja od: 23 kwietnia 2004 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu adaptacyjnego oraz oceny nabytych umiejętności, a także sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ich ponoszenia;
2)
warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych umiejętności, a także sposób ustalania ponoszenia kosztów przeprowadzenia testu umiejętności oraz tryb ich ponoszenia.
§  2.
1.
Staż adaptacyjny albo test umiejętności przeprowadza się w zakresie następujących działalności:
1)
produkcja rur stalowych;
2)
kucie, prasowanie i wytłaczanie metali;
3)
produkcja konstrukcji metalowych, z wyjątkiem działalności usługowej;
4)
produkcja kotłów centralnego ogrzewania;
5)
produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków dla kopalń, odlewni żeliwa i staliwa i dla budownictwa oraz produkcji do mechanicznego podawania.
2.
Przez produkcję, o której mowa w ust. 1, należy rozumieć działania i czynności związane z procesami wytwarzania i przeprowadzania kontroli jakości materiałów, elementów i urządzeń oraz ich naprawami i modernizacją, wymagające odpowiedniego wykształcenia oraz specjalistycznej wiedzy i umiejętności.
§  3.
1.
Jednostką upoważnioną do uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do podjęcia lub wykonywania działalności, o których mowa w § 2 ust. 1, jest Urząd Dozoru Technicznego na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji (Dz. U. Nr 16, poz. 155), zwany dalej "UDT".
3.
Czynności związane z uznawaniem kwalifikacji do podjęcia lub wykonywania działalności, o których mowa w § 2 ust. 1, są wykonywane przez inspektora UDT, upoważnionego przez Prezesa UDT.
§  4.
Konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności stwierdza się pisemnym postanowieniem wydanym przez UDT w toku postępowania o uznanie kwalifikacji nabytych w państwach Unii Europejskiej do podjęcia lub wykonywania działalności.