Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.959

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2018 r.
§  5.  Generalny Inspektor wyznacza, spośród pracowników komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, osoby uprawnione do odbierania zgłoszeń oraz ich obsługi, w szczególności do oceniania odebranych zgłoszeń w zakresie potencjalnego naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz podejmowania działań następczych związanych z tymi zgłoszeniami, umożliwiających podjęcie przez Generalnego Inspektora czynności określonych w ustawie.