Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.959

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie odbierania zgłoszeń naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2

Na podstawie art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób odbierania przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zgłoszeń rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od pracowników, byłych pracowników instytucji obowiązanych lub innych osób, które wykonują lub wykonywały czynności na rzecz instytucji obowiązanych na innej podstawie niż stosunek pracy, sposób postępowania ze zgłoszeniami i ich przechowywania oraz sposób informowania o działaniach, jakie mogą być podejmowane po przyjęciu zgłoszenia.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) Generalnym Inspektorze - rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
2) osobie zgłaszającej - rozumie się przez to pracownika instytucji obowiązanej, byłego pracownika instytucji obowiązanej lub inną osobę, która wykonuje lub wykonywała czynności na rzecz instytucji obowiązanej na innej podstawie niż stosunek pracy, dokonujących zgłoszenia rzeczywistego lub potencjalnego naruszenia przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Generalnemu Inspektorowi;
3) osobie, której dotyczy zgłoszenie - rozumie się przez to osobę wskazaną przez osobę zgłaszającą jako naruszająca lub potencjalnie naruszająca przepisy z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
4) instytucji obowiązanej - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy;
5) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
6) zgłoszeniu - rozumie się przez to zgłoszenie rzeczywistego lub potencjalnego naruszenia przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
§  3. 
1.  Generalny Inspektor zapewnia możliwość odbierania zgłoszeń dokonywanych:
1) w postaci elektronicznej pod wskazany przez Generalnego Inspektora adres poczty elektronicznej Generalnego Inspektora;
2) w postaci papierowej pod wskazany przez Generalnego Inspektora adres do korespondencji.
2.  Osoba zgłaszająca w treści zgłoszenia wskazuje adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, zwany dalej "adresem do kontaktu".
3.  Przyjęte przez Generalnego Inspektora środki komunikacji na potrzeby odbierania zgłoszeń i działań, jakie mogą być podejmowane przez Generalnego Inspektora po odebraniu zgłoszenia, co najmniej:
1) są niezależne od sposobów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności Generalnego Inspektora;
2) zapewniają poufność, integralność i dostępność informacji, w tym ich zabezpieczenie przed odczytaniem przez osoby nieuprawnione;
3) umożliwiają przechowywanie zgłoszeń w sposób zapewniający prowadzenie przez Generalnego Inspektora działań następczych.
§  4.  Generalny Inspektor może zwrócić się do osoby zgłaszającej o wyjaśnienia w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w posiadaniu osoby zgłaszającej, z wykorzystaniem adresu do kontaktu.
§  5.  Generalny Inspektor wyznacza, spośród pracowników komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, osoby uprawnione do odbierania zgłoszeń oraz ich obsługi, w szczególności do oceniania odebranych zgłoszeń w zakresie potencjalnego naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz podejmowania działań następczych związanych z tymi zgłoszeniami, umożliwiających podjęcie przez Generalnego Inspektora czynności określonych w ustawie.
§  6. 
1.  Generalny Inspektor przechowuje dokumenty pisemne i elektroniczne odebranych zgłoszeń w sposób zapewniający ochronę danych osobowych.
2.  Generalny Inspektor zapewnia dostęp do przechowywanych dokumentów pisemnych i elektronicznych odebranych zgłoszeń wyłącznie pracownikom komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, którym taki dostęp jest niezbędny do wypełniania obowiązków służbowych.
§  7. 
1.  Zgłoszenia są przekazywane pracownikom komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, lub innemu uprawnionemu organowi z zachowaniem poufności danych osobowych osoby zgłaszającej i osoby, której dotyczy zgłoszenie.
2.  Generalny Inspektor przyjmuje procedury przekazywania informacji związanych ze zgłoszeniem na potrzeby ochrony danych osobowych osoby zgłaszającej i osoby, której dotyczy zgłoszenie.
§  8.  Generalny Inspektor przekazuje osobie zgłaszającej informacje na temat działań, jakie mogą być podejmowane po przyjęciu zgłoszenia, na adres do kontaktu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia odebrania zgłoszenia.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2018 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 73).