Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.959

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2018 r.
§  3. 
1.  Generalny Inspektor zapewnia możliwość odbierania zgłoszeń dokonywanych:
1) w postaci elektronicznej pod wskazany przez Generalnego Inspektora adres poczty elektronicznej Generalnego Inspektora;
2) w postaci papierowej pod wskazany przez Generalnego Inspektora adres do korespondencji.
2.  Osoba zgłaszająca w treści zgłoszenia wskazuje adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, zwany dalej "adresem do kontaktu".
3.  Przyjęte przez Generalnego Inspektora środki komunikacji na potrzeby odbierania zgłoszeń i działań, jakie mogą być podejmowane przez Generalnego Inspektora po odebraniu zgłoszenia, co najmniej:
1) są niezależne od sposobów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności Generalnego Inspektora;
2) zapewniają poufność, integralność i dostępność informacji, w tym ich zabezpieczenie przed odczytaniem przez osoby nieuprawnione;
3) umożliwiają przechowywanie zgłoszeń w sposób zapewniający prowadzenie przez Generalnego Inspektora działań następczych.