Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.959

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2018 r.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) Generalnym Inspektorze - rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
2) osobie zgłaszającej - rozumie się przez to pracownika instytucji obowiązanej, byłego pracownika instytucji obowiązanej lub inną osobę, która wykonuje lub wykonywała czynności na rzecz instytucji obowiązanej na innej podstawie niż stosunek pracy, dokonujących zgłoszenia rzeczywistego lub potencjalnego naruszenia przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Generalnemu Inspektorowi;
3) osobie, której dotyczy zgłoszenie - rozumie się przez to osobę wskazaną przez osobę zgłaszającą jako naruszająca lub potencjalnie naruszająca przepisy z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
4) instytucji obowiązanej - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy;
5) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
6) zgłoszeniu - rozumie się przez to zgłoszenie rzeczywistego lub potencjalnego naruszenia przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.