Art. 12a. - [Obowiązki posiadacza kurnika] - Ochrona zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1580 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  12a.  [Obowiązki posiadacza kurnika]
1. 
Posiadacz kurnika, w którym są utrzymywane kurczęta brojlery, zwany dalej "posiadaczem kurnika", sprawuje samodzielnie opiekę nad kurczętami brojlerami lub zapewnia sprawowanie tej opieki przez osoby, które:
1)
odbyły szkolenie w zakresie przepisów dotyczących ochrony kurcząt brojlerów lub
2)
sprawowały opiekę nad kurczętami brojlerami nieprzerwanie od dnia 30 czerwca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r., lub
3)
ukończyły szkolenie w zakresie warunków utrzymywania zwierząt gospodarskich, które zostało przeprowadzone w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 czerwca 2010 r., i mają zaświadczenie potwierdzające ukończenie takiego szkolenia, lub
4)
są absolwentami szkół prowadzących kształcenie:
a)
w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), lub
b)
w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., lub
c)
w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.

- związanych z chowem lub hodowlą zwierząt, lub

5)
są absolwentami szkół wyższych na kierunku weterynaria, zootechnika lub rolnictwo

- zwane dalej "opiekunami".

2. 
Posiadacz kurnika może powierzyć opiekę nad kurczętami brojlerami również osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, jeżeli podmioty te zapewnią, że opiekę nad kurczętami brojlerami będą sprawować osoby spełniające warunki określone w ust. 1.