Art. 75. - [Zakazy stosowania u krów mlecznych somatotropiny bydlęcej, a także jej podawania] - Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1075 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  75.  [Zakazy stosowania u krów mlecznych somatotropiny bydlęcej, a także jej podawania]
1. 
Zabrania się produkcji, marketingu oraz umieszczania na rynku w celu stosowania u krów mlecznych somatotropiny bydlęcej, a także jej podawania krowom mlecznym.
2. 
Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie skupu lub produkcji substancji zawierających somatotropinę bydlęcą oraz przedsiębiorca umieszczający na rynku takie substancje prowadzą rejestr zawierający w szczególności dane dotyczące:
1)
ilości wyprodukowanej, nabytej, zbytej lub użytej na cele inne niż umieszczanie na rynku substancji;
2)
dane osób (imię i nazwisko), którym te substancje zostały zbyte lub od których zostały nabyte.