Art. 57b. - [Właściwość Głównego Lekarza Weterynarii] - Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1075 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  57b.  [Właściwość Głównego Lekarza Weterynarii]
1. 
Główny Lekarz Weterynarii jest organem właściwym do:
1)
zatwierdzania programów kontroli określonych w art. 7 rozporządzenia nr 2160/2003 oraz do przechowywania wyników realizacji tych programów;
2)
występowania z wnioskiem określonym w art. 8 rozporządzenia nr 2160/2003;
3)
występowania o przyznanie okresu przejściowego w przypadkach określonych w art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 5 rozporządzenia nr 2160/2003.
2. 
Główny Lekarz Weterynarii wydaje decyzję o zatwierdzeniu programów określonych w art. 7 rozporządzenia nr 2160/2003.