Art. 52a. - [Projekt programu monitorowania lub skoordynowanego programu monitorowania] - Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1075 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  52a.  [Projekt programu monitorowania lub skoordynowanego programu monitorowania]
1. 
Główny Lekarz Weterynarii w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym może opracować projekt programu monitorowania lub skoordynowanego programu monitorowania obejmującego jedną lub wiele chorób odzwierzęcych lub odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania.
2. 
Projekt programu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia w szczególności:
1)
w przypadku programu monitorowania:
a)
określenie populacji (gatunków) zwierząt lub etapów produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego,
b)
charakter i rodzaj danych, które mają być zebrane w ramach programu monitorowania,
c)
definicje przypadków,
d)
rodzaje próbek oraz zasady ich pobierania i przekazywania do badań,
e)
metody prowadzenia badań laboratoryjnych,
f)
zakres, sposób i terminy przekazywania informacji pomiędzy organami Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
2)
w przypadku skoordynowanego programu monitorowania:
a)
cel programu,
b)
okres obowiązywania programu,
c)
obszar geograficzny lub region objęty programem,
d)
choroby odzwierzęce i odzwierzęce czynniki chorobotwórcze objęte monitorowaniem,
e)
rodzaje próbek i wymagania, jakie powinny spełniać te próbki,
f)
minimalną liczbę pobieranych próbek,
g)
metody prowadzenia badań laboratoryjnych,
h)
organy właściwe do realizacji programu i ich zadania,
i)
źródła finansowania realizacji programu,
j)
szacunkowe koszty realizacji programu i sposób ich pokrycia,
k)
sposób i termin przedstawienia sprawozdania z realizacji programu.
3. 
Główny Lekarz Weterynarii i Główny Inspektor Sanitarny po ustanowieniu przez Komisję Europejską programu monitorowania lub skoordynowanego programu monitorowania zapewniają jego realizację.
4. 
Główny Lekarz Weterynarii przekazuje Komisji Europejskiej informacje o wynikach realizacji programu, o którym mowa w ust. 3.