Art. 41. - [Choroby zakaźne zwierząt podlegające obowiązkowi zwalczania i rejestracji] - Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1075 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  41.  [Choroby zakaźne zwierząt podlegające obowiązkowi zwalczania i rejestracji]
1. 
Obowiązkowi zwalczania podlegają choroby zakaźne zwierząt:
1)
wymienione w załączniku nr 2;
2)
objęte programami, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1 lub 4, na zasadach określonych w tych programach.
2. 
Obowiązkowi rejestracji podlegają choroby zakaźne zwierząt wymienione w załączniku nr 3.
3. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia:
1)
inne niż wymienione w załączniku nr 2 choroby zakaźne zwierząt podlegające obowiązkowi zwalczania na obszarze całego kraju lub jego części,
2)
inne niż wymienione w załączniku nr 3 choroby zakaźne zwierząt podlegające obowiązkowi rejestracji na obszarze całego kraju lub jego części

- mając na względzie rozwój sytuacji epizootycznej i epidemicznej, jak również ochronę zdrowia publicznego, w tym zdrowia zwierząt, oraz międzynarodowe wymagania sanitarno-weterynaryjne obowiązujące w zakresie obrotu zwierzętami i produktami.