Art. 40. - [Dopuszczenie umieszczania na rynku w celach naukowych zwierząt akwakultury oraz produktów z nich pozyskanych]] - Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1075 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  40.  [Dopuszczenie umieszczania na rynku w celach naukowych zwierząt akwakultury oraz produktów z nich pozyskanych]]
1. 
Dopuszcza się umieszczanie na rynku w celach naukowych zwierząt akwakultury oraz produktów z nich pozyskanych, niespełniających wymagań określonych w art. 31-39, jeżeli na to umieszczenie zostało wydane pozwolenie Głównego Lekarza Weterynarii.
2. 
Wniosek o wydanie pozwolenia składa się nie później niż na 14 dni przed dniem zamierzonego umieszczenia na rynku.
3. 
Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu umieszczającego na rynku zwierzęta lub produkty;
2)
określenie gatunku, rodzaju i liczby umieszczanych na rynku zwierząt lub produktów;
3)
miejsce pochodzenia i przeznaczenia zwierząt lub produktów;
4)
termin zamierzonego umieszczenia na rynku zwierząt lub produktów.
4. 
Do wniosku o wydanie pozwolenia dołącza się kopię dowodu uiszczenia opłaty za rozpatrzenie tego wniosku, w wysokości określonej w przepisach o Inspekcji Weterynaryjnej.
5. 
W pozwoleniu określa się szczegółowe wymagania zdrowotne mające zastosowanie do zwierząt będących przedmiotem przesyłki.
6. 
Jeżeli zwierzęta, o których mowa w ust. 1, są przemieszczane do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, Główny Lekarz Weterynarii przekazuje informację o tym przemieszczaniu właściwym organom państw członkowskich tranzytu i przeznaczenia.