Art. 24i. - [Powiatowy lekarz weterynarii jako organ właściwy w sprawach przemieszczenia zwierząt cyrkowych] - Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1075 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  24i.  [Powiatowy lekarz weterynarii jako organ właściwy w sprawach przemieszczenia zwierząt cyrkowych]
1. 
Powiatowy lekarz weterynarii wykonuje zadania i czynności właściwego organu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiającego wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania zwierząt cyrkowych między Państwami Członkowskimi (Dz. Urz. UE L 279 z 22.10.2005, str. 47), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1739/2005", w tym przeprowadza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kontrolę spełniania wymagań weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt cyrkowych, określonych w przepisach tego rozporządzenia.
2. 
Powiatowy lekarz weterynarii jest organem właściwym w szczególności do wydawania:
1)
decyzji w sprawie nadania indywidualnego numeru rejestracji cyrku, o którym mowa w art. 4 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1739/2005;
2)
dokumentów określonych w art. 5-7 rozporządzenia nr 1739/2005;
3)
upoważnienia, o którym mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia nr 1739/2005.
3. 
Za wydanie dokumentów określonych w art. 5-7 rozporządzenia nr 1739/2005 powiatowy lekarz weterynarii pobiera opłatę stanowiącą dochód budżetu państwa.
4. 
Odmowa wydania upoważnienia, o którym mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia nr 1739/2005, następuje w drodze decyzji.