Art. 24h. - [Wniosek do Komisji Europejskiej o zastosowanie środków zabezpieczających w przypadku wścieklizny] - Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1075 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  24h.  [Wniosek do Komisji Europejskiej o zastosowanie środków zabezpieczających w przypadku wścieklizny]

Minister właściwy do spraw rolnictwa, z własnej inicjatywy lub na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii, może wystąpić do Komisji Europejskiej z wnioskiem, o którym mowa w art. 36 ust. 1 rozporządzenia nr 576/2013.