Art. 24ea. - [Przekazywanie informacji o wydanych paszportach. Rejestr wydanych paszportów] - Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1075 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  24ea.  [Przekazywanie informacji o wydanych paszportach. Rejestr wydanych paszportów]
1. 
Lekarz weterynarii, o którym mowa w art. 24d ust. 1, przekazuje okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej właściwej dla lekarza wydającego paszport informację o wydaniu paszportu zawierającą następujące dane:
1)
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej posiadacza zwierząt;
2)
gatunek, rasę i płeć zwierzęcia;
3)
numer mikroczipa lub wytatuowany numer;
4)
datę implantacji mikroczipa lub wykonania tatuażu;
5)
miejsce implantacji mikroczipa lub wykonania tatuażu.
2. 
Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna prowadzi rejestr wydanych paszportów.
3. 
Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna przekazuje Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej dane zawarte w rejestrze, o którym mowa w ust. 2. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna prowadzi centralny rejestr wydanych paszportów.
4. 
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna określi, w drodze uchwały, sposób prowadzenia rejestru wydanych paszportów oraz sposób i terminy przekazywania informacji o wydanych paszportach oraz danych zawartych w tym rejestrze.