Art. 22. - [Wymagania weterynaryjne handlu niejadalnymi produktami pochodzenia zwierzęcego] - Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1075 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  22.  [Wymagania weterynaryjne handlu niejadalnymi produktami pochodzenia zwierzęcego]
1. 
Dopuszcza się handel niejadalnymi produktami pochodzenia zwierzęcego, jeżeli:
1)
przy ich wytworzeniu zostały spełnione wymagania weterynaryjne określone dla danego rodzaju działalności nadzorowanej, której przedmiotem są te produkty;
2)
zostały spełnione wymagania zdrowotne dla produktów niejadalnych określone w handlu danym rodzajem niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego.
2. 
Spełnienie wymagań weterynaryjnych, o których mowa w ust. 1, jest potwierdzane w świadectwie zdrowia wystawionym przez urzędowego lekarza weterynarii państwa członkowskiego Unii Europejskiej wysyłającego niejadalne produkty pochodzenia zwierzęcego.
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).
5. 
(uchylony).
6. 
(uchylony).